Tiedostojärjestelmä

Unix-tyyppisten käyttöjärjestelmien tiedostojärjestelmissä on jokaista tiedostoa (hakemisto on myös eräänlainen tiedosto) kohti inode, eli tietue, joka sisältää tiedoston attribuutit (koko, oikeudet, luontiaika, ym.) sekä tiedon missä levylohkoissa itse tiedoston data on talletettuna.

Myös inodet säilytetään levyllä, eli jos halutaan lukea tietyn tiedoston sisältö, on tiedostojärjestelmän ensin etsittävä levyltä tiedostoa vastaava inode ja katsottava inoden sisältä missä päin levyä tiedoston data on talletettuna.

Tiedostojen nimi ei ole talletettu inodeen. Tiedoston nimi löytyy ainoastaan hakemistosta. Hakemistot ovat tiedostoja, jotka sisältävät tiedostojen nimiä ja viitteitä nimiä vastaaviin inodeihin.

Seuraava kuva havainnollistaa hakemiston ja inoden suhdetta.

Hakemisto siis sisältää sen sisältämien tiedostojen (ja hakemistojen) nimet sekä linkin niitä vastaaviin inodeihin. Tiedostojen attribuutit löytyvät inodesta, samoin kun linkit niihin levylohkoihin jotka tallettavat tiedoston datan.

Tiedoston attribuutit

Tiedostoa vastaavan inoden sisältöä on mahdollista lukea stat ja fstat komennoilla. man-sivulta:
SYNOPSIS
    #include < sys/types.h>
    #include < sys/stat.h>
    #include < unistd.h>

    int stat(const char *file_name, struct stat *buf);
    int fstat(int filedes, struct stat *buf);

DESCRIPTION
    These functions return information about the specified file. You do
    not need any access rights to the file to get this information but you
    need search rights to all directories named in the path leading to the
    file.

    stat stats the file pointed to by file_name and fills in buf.

    fstat is identical to stat, only the open file pointed to by filedes
    (as returned by open(2)) is stat-ed in place of file_name.

    They all return a stat structure, which contains the following fields:

       struct stat {
         dev_t     st_dev;   /* device */
         ino_t     st_ino;   /* inode */
         mode_t    st_mode;   /* protection */
         nlink_t    st_nlink;  /* number of hard links */
         uid_t     st_uid;   /* user ID of owner */
         gid_t     st_gid;   /* group ID of owner */
         dev_t     st_rdev;   /* device type (if inode device) */
         off_t     st_size;   /* total size, in bytes */
         blksize_t   st_blksize; /* blocksize for filesystem I/O */
         blkcnt_t   st_blocks;  /* number of blocks allocated */
         time_t    st_atime;  /* time of last access */
         time_t    st_mtime;  /* time of last modification */
         time_t    st_ctime;  /* time of last change */
       };
stat ja fstat -operaatioiden avulla siis saadaan struct stat -tyyppinen tietue, jonka kenttinä löytyy tietoa tiedoston ominaisuuksista. Komennot eroavat toisistaan sen suhteen, että statin ensimmäisenä parametrina on tiedoston nimi ja fstatissa avoimen (openilla avatun) tiedoston tiedostokuvaaja.

Tiedoston nimi Unixeissa on joko absoluuttinen tai suhteellinen. Absoluuttinen polkunimi alkaa /-merkillä. Esim. tämän html-tiedoston absoluuttinen polkunimi on /home/luuma/public_html/kj/vko10/index.html. Suhteellinen polkunimi taas kertoo tiedoston nimen suhteessa työhakemistoon. Jos työhakemistona olisi /home/luuma/public_html/kj, viitataan tähän html-tiedostoon suhteellisella nimellä vko10/index.html.

Eli jos käytetään tiedstoista suhteellisia nimiä, on työhakemiston oltava oikea. Kun ohjelma käynnistetään komentotulkista, tulee ohjelman työhakemistoksi se hakemisto missä komentotulkki oli ohjelman käynnistyshetkellä. Ohjelma voi vaihtaa työhakemistoa komennolla chdir, man-sivulta:

    #include < unistd.h>

    int chdir(const char *path);

DESCRIPTION
    chdir changes the current directory to that specified in path.


RETURN VALUE
    On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is
    set appropriately.
Työhakemiston saa selville komennolla getcwd, man-sivulta:
    #include < unistd.h>

    char *getcwd(char *buf, size_t size);

DESCRIPTION
    The getcwd() function copies an absolute pathname of the current work-
    ing directory to the array pointed to by buf, which is of length size.

    If the current absolute path name would require a buffer longer than
    size elements, NULL is returned, and errno is set to ERANGE; an appli-
    cation should check for this error, and allocate a larger buffer if
    necessary.

    If buf is NULL, the behaviour of getcwd() is undefined.

RETURN VALUE
    NULL on failure with errno set accordingly, and buf on success. The
    contents of the array pointed to by buf is undefined on error.
Esimerkkinä ohjelma 10-1.c, joka ensin tulostaa ohjelmatiedostonsa koon tavuina. Tämän jälkeen ohjelma tulostaa työhakemistonsa, siirtyy hakemistotasolla yhden tason alaspäin (eli sama kuin cd ..) ja tulostaa jälleen oman työhakemistonsa. Koodi seuraavassa:
#define SIZE 1024

int main(int argc, char *argv[]){
 struct stat attrib;
 char buf[SIZE];

 // pyydetään ohjelmatiedoston attribuutit
 stat(argv[0], &attrib);

 // tulostetaan koko 
 printf("tiedoston %s koko %d tavua\n", argv[0], attrib.st_size);

 // tulostetaan työhakemisto
 getcwd(buf, SIZE);
 printf("työhakemisto: %s\n", buf);

 // mennään yksi taso alaspäin
 chdir("..");

 getcwd(buf, SIZE);
 printf("ja nyt:    %s\n", buf);

 return 0;
}

Hakemistojen käsittely

Unixeissa siis myös hakemistot ovat tiedostoja. Jos hakemiston sisältöä haluaa lukea, on hakemisto avattava komennolla opendir. man-sivulta:
    #include < sys/types.h>
    #include < dirent.h>

    DIR *opendir(const char *name);

DESCRIPTION
    The opendir() function opens a directory stream corresponding to the
    directory name, and returns a pointer to the directory stream.  The
    stream is positioned at the first entry in the directory.

RETURN VALUE
    The opendir() function returns a pointer to the directory stream or
    NULL if an error occurred.
opendir siis palauttaa osoittimen DIR-tyyppiseen muuttujaan.

Avoinna olevan hakemiston sisältö luetaan komennolla readdir. readdir palauttaa hakemistosta yhden hakemistomerkinnän (directory entry) kerrallaan.

readdirin man-sivulla (huom: sektiossa 3) sanotaan seuraavasti:

    #include < sys/types.h>
    #include < dirent.h>

    struct dirent *readdir(DIR *dir);

DESCRIPTION
    The readdir() function returns a pointer to a dirent structure repre-
    senting the next directory entry in the directory stream pointed to by
    dir.  It returns NULL on reaching the end-of-file or if an error
    occurred.

    According to POSIX, the dirent structure contains a field char d_name[]
    of unspecified size, with at most NAME_MAX characters preceding the
    terminating null character. Use of other fields will harm the porta-
    bility of your programs. POSIX 1003.1-2001 also documents the field
    ino_t d_ino as an XSI extension. 

    The data returned by readdir() may be overwritten by subsequent calls
    to readdir() for the same directory stream.

RETURN VALUE
    The readdir() function returns a pointer to a dirent structure, or NULL
    if an error occurs or end-of-file is reached.

readdir siis palauttaa osoittimen struct dirent -tyyppiseen tietueeseen. Tietueella on kenttinä tiedoston nimi d_name, ja tiedoston inoden numero d_ino.

readdirillä luetaan hakemiston sisältöä yksi merkintä kerrallaan. Hakemiston koko sisältö saadaan luetuksi kutsumalla readdiriä toistuvasti kunnes koko sisältö on luettu ja readdir palauttaa NULL:in.

Avoinna olevan hakemiston sulkeminen tapahtuu komennolla closedir, joka saa parametrikeen opendirin palauttaman DIR-osoittimen. Ohjelma 10-2.c toteuttaa suunnilleen saman kun komento ls ilman komentoriviparametreja.

int main(void){
  DIR *hakemisto;     // hakemistokahva
  struct dirent *entry;  // osoitin hakemistomerkintään

  // avataan nykyhakemisto eli ".", operaatio palauttaa hakemistokahvan 
  hakemisto = opendir(".");


  while( 1 ){
    entry = readdir(hakemisto);
    if ( entry == NULL ) break;  // ollaan lopussa 

    // tulostetaan hakemistomerkinnän nimi ruudulle
    printf("%s\n",entry->d_name);
  }  

  // suljetaan hakemisto
  closedir(hakemisto);

  return 0;
}
Ojelma 10-3.c on hieman kehittyneempi versio edellisestä. Ohjelma tulostaa joko parametrina annetun hakemiston sisällön tai jos parametria ei ole, tulostetaan sen hakemiston sisältö missä ohjelma käynnistetään.
int main(int argc, char *argv[]){
 DIR *hakemisto;     	// hakemistokahva
 struct dirent *entry;		// osoitin hakemistomerkintään
 struct stat attrib;		// muuttuja tiedoston/hakemiston attribuuteille
 char *hnimi = ".";		// avattavan hakemiston nimi
 
 // jos komentoriviparametri, sijoitetaan tämä luettavan hakemiston nimeksi
 if ( argc>1 ) hnimi = argv[1];  

 // avataan hakemisto, operaatio palauttaa hakemistokahvan 
 hakemisto = opendir(hnimi);

 // testataan epäonnistuiko operaatio
 if ( hakemisto == NULL ) {
  printf("hakemistoa %s ei olemassa\n",hnimi);
  return 0;
 }

  // laitetaan ohjelman hakemistoksi tutkittava hakemisto
 chdir(hnimi);
Nyt hakemisto on avattuna ja muuttujassa hakemisto on DIR-osoitin, jonka kautta hakemiston sisältöä luetaan. Viimeisenä komentona edellä oli chdir, jolla siirrytään siihen hakemistoon, minkä sisältö tulostetaan. Tämä ei ole hakemiston selaamisen kannalta oleellista, mutta koska jatkossa käytetään stat-komentoa ja suhteellisia polkunimiä, niin ohjelman työhakemiston on oltava sama kun selattava hakemisto.

Perusratkaisuna jälleen while-silmukka, jossa hakemiston sisältö luetaan entry kerrallaan. Tällä kertaa toimitaan siten, että jos entry on hakemisto, tulostetaan hakemiston nimen perään /-merkki. Jos entry on normaali tiedosto, tulostetaan tiedoston koko tavuina.

Tiedoston tyyppi selviää stat-funktion avulla. Funktion palauttaman structin st_mode-kenttä sisältää pakattuna paljon tietoa, mm. tiedon siitä minkä tyyppinen tiedosto on, eli onko kyseessä hakemisto vai normaali tiedosto. stat-komennon man-sivulta selviää, että kentän arvon tutkimiseen on olemassa valmiita makroja, esim. S_ISDIR(attrib.st_mode) on tosi (eli lausekkeella arvo 1) jos kyseessä on hakemisto ja S_ISREG(attrib.st_mode) on tosi jos kyseessä normaali tiedosto.

Ohjelma tutkii tiedoston attribuuttien st_mode-kenttää ja muotoilee tämän perusteella tulostuksen oikeanlaiseksi.


 while( 1 ){
  entry = readdir(hakemisto);

  if ( entry == NULL ) break;

  // luetaan hakemistomerkinnän attribuutut muuttujaan attrib
  stat(entry->d_name, &attrib); 
     
  // testataan, onko kyseessä hakemisto
  if ( S_ISDIR(attrib.st_mode) ) {
   // tulostetaan hakemistonimen perään kenoviiva eli /-merkki
   printf("%s/\n",entry->d_name);
  }
  else if ( S_ISREG(attrib.st_mode) ) { 
   // tulostetaan tiedoston nimen lisäksi koko tavuina 
   printf("%-30s %10d B\n",entry->d_name, attrib.st_size);
  }
 }  

 // suljetaan hakemisto
 closedir(hakemisto);

 return 0;
}

Linkitys ja tiedoston poistaminen

Unixeissa tiedosto voidaan laittaa näkymään useammassa hakemistossa kahta eri tekniikkaa käyttäen. Jos tiedostoon luodaan kova linkki (hard link), laitetaan tiedosto näkymään uuteen hakemistoon siten, että hakemistosta tulee viittaus tiedoston inodeen. Tiedoston nimi uudessa hakemistossa on täysin riippumaton tiedoston alkuperäisestä nimestä. Seuraavassa tilanne, missä tiedostoon myfile.c on luotu kova linkki ja linkitetyssä hakemistossa tiedoston nimi on koodi.c.

inodessa on kenttä, joka kertoo kuinka monessa hakemistossa tiedosto on linkitettynä. Kenttän arvo on stat-komennon palauttaman tietueen kentässä st_nlink. Tiedosto ja inode eivät tiedä mistä hakemistoista tiedostoon viitataan.

Kova linkki luodaan komennolla link, man-sivulta:

    #include < unistd.h>

    int link(const char *oldpath, const char *newpath);

DESCRIPTION
    link creates a new link (also known as a hard link) to an existing
    file.

    If newpath exists it will not be overwritten.

    This new name may be used exactly as the old one for any operation;
    both names refer to the same file (and so have the same permissions and
    ownership) and it is impossible to tell which name was the `original'.

RETURN VALUE
    On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is
    set appropriately.
Kuten man-sivu kuvaa, linkityksen jälkeen ei enää mistään erota mikä oli tiedoston aluperäinen nimi.

Kovan linkin (kuten myös ns. symbolisen linkin josta kohta enemmän) saa poistettua komennolla unlink, man-sivulta:

    #include < unistd.h>

    int unlink(const char *pathname);

DESCRIPTION
    unlink deletes a name from the filesystem. If that name was the last
    link to a file and no processes have the file open the file is deleted
    and the space it was using is made available for reuse.

    If the name was the last link to a file but any processes still have
    the file open the file will remain in existence until the last file
    descriptor referring to it is closed.

    If the name referred to a symbolic link the link is removed.
Eli komento poistaa tiedoston jos se suoritetaan tiedostolle johon on enää yksi linkki jäljellä. Unixeissa ei ole mitään erillistä tiedoston poistamiseen tarkoitettua käskyä, poistaminen hoidetaan aina unlink-komennolla ja KJ pitää huolen siitä, että jos tiedosto ei ole enää missään hakemistossa, se poistetaan.

Toinen linkkityyppi on symbolinen linkki (symbolic link tai soft link), joka luodaan komennolla symlink. Erona kovaan linkkiin on se, että symbolinen linkki ei osoita suoraan inodeen vaan sisältää jonkun polkunimen. Jos on luotu symbolinen linkki, missä nimi x.c on linkitetty tiedostoon /home/luuma/koe.c, niin tiedoston x.c avaaminen saakin aikaan sen, että avataan tiedosto /home/luuma/koe.c. Symbolinen linkki on siis vain viite johonkin toiseen kohtaan hakemistohierarkiassa. Symbolisen linkin luominen ei kasvata inoden linkkikenttää.

Muistiinkuvatut tiedostot (advanced topic)

Katsomme vielä yhden tiedostoihin liittyvän asian. Edellisllä tunnilla käytettiin komentoa mmap liittämään jaettuja muistialueita prosessien muisiavaruuteen, ks. esim. 9-1.c.

Jaettu muistialue luotiin shm_open-komennolla, joka palautti tiedostokuvaajan luotuun muistialueeseen. Komennolle mmap annettiin sitten muistialuetta edustanut tiedostokuvaaja, ja mmap palautti osoittimen jaetulle muistialueelle.

mmap-komentoa voidaan käyttää myös tiedoston sisällön mappaamiseksi keskusmuistiin. Tämä seikka selviää myös mmap-komennon man-sivulta:

    #include < sys/mman.h>

    void *mmap(void *start, size_t length, int prot , int flags, int fd, off_t offset);


DESCRIPTION
    The mmap function asks to map length bytes starting at offset offset
    from the file (or other object) specified by the file descriptor fd
    into memory, preferably at address start. This latter address is a
    hint only, and is usually specified as 0. The actual place where the
    object is mapped is returned by mmap, and is never 0.
Tarkastellaan ohjelmaa 10-4.c, joka mappaa tiedoston muistiinsa ja tulostaa muistiin mapatun tiedoston sisällön lukien tiedostoa osoittimen avulla aivan kuin kyseessä olisi keskusmuistin sisällön lukeminen.
int main(int argc, char *argv[]){
 int fd;

 if ( argc<2 ) return 0;

 // avataan komentoriviparametrina annettu tiedosto
 fd = open( argv[1], O_RDONLY );

 if ( fd == -1 ){
  perror("ongelma openissa");
  return -1;
 }

 // selvitetään tiedoston koko fstat-funktiolla
 struct stat st;
 fstat( fd, &st );
 int koko = st.st_size;

 // mapataan tiedosto muistiin, osoitteeksi p
 char *p;
 p = (char *) mmap( 0, koko, PROT_READ, MAP_SHARED, fd, 0 );
 if ( p == MAP_FAILED ){
  perror("ongelma jaetun muistialueen luomisessa");
  return -1;
 }

 // tulostetaan mapatun muistialueen sisältö
 int i;
 for ( i=0; i < koko; i++ ){
  printf("%c", p[i] );
 }

 // poistetaan mappays ja suljetaan tiedosto
 munmap( p, koko );
 close( fd );

 return 0;
}
Jos tiedosto olisi avattu ja mapattu luku- ja kirjoitusoikeuksilla, menisivät kaikki mapatulle muistialueelle tehdyt muutokset tiedostoon.